Ville Hoikkalan blogi Ville Hoikkala esittää kysymyksiä ja lausuu mielipiteitä mitä ihmeellisimmistä asioista

Keravan kaupungin yt-neuvottelujen lähtöasetelma on poikkeuksellinen

Keravan kaupungissa on aloitettu tänään 150 henkilöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

 

Neuvottelujen lähtöasetelma on vähintäänkin poikkeuksellinen. Keravan kaupunginhallitus oli käsitellyt 7.10.2013 talousarvioesitystä, ja tuolloin kaikkien puolueiden edustajat päättivät, että irtisanomisilta vältytään. Seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 14.10.2013 kuitenkin kaupunginhallitus päätti äänin 5-4 antaa käytännössä avoimen valtakirjan kaupunginjohtajalle toimia henkilöstöpolitiikassa parhaaksi katsomallaan tavalla.

 

Tilanne on oikeudellisesti monella tavalla erikoinen. Asiaa vaikeuttaa sekin, että laki yhteistoiminnassa kunnissa on aivan uusi. Se on säädetty vuonna 2007. Aikaisemmin kuntien yt-menettelyä koskevat säännöt olivat työehtosopimuksissa. Oikeuskäytäntöä uuden lain mukaisista kunnallisista yt-neuvotteluista ei juurikaan ole.

 

Asiassa on selvitettävä seuraavat oikeudelliset kysymykset.

 

1. Voiko kuntalain mukaan kaupunginhallitus siirtää virkamiesjohdolle kaiken muutosturvaa ja yt-neuvottelujen sisältöä koskevan päätösvallan ilman mitään reunaehtoja?

 

2. Salliiko laki laajojen kunnallisten yt-neuvottelujen aloittamisen ilman, että yt-neuvottelujen tavoite on päätetty kaupunginhallituksessa?

 

3. Kuinka tarkasti tulee soveltaa säännöstä kutsusta yt-menettelyyn?

 

On keravalaisten edun mukaista, että yt-menettelyyn liittyvät oikeudelliset ongelmat ratkaistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kaupunki kykenisi noudattamaan suunnitelmallista henkilöstöpolitiikkaa eikä ajautuisi pitkiin oikeudenkäynteihin.

 

Kysymys siitä, kuinka laajoja sopeuttamistoimia on Keravalla tehtävä, on mielenkiintoinen ja vakava. Jotta verotuloja on jatkossakin, Keravan on oltava kilpailukykyinen kaupunki, jossa veronmaksajien kannalta tärkeimmät palvelut toimivat erinomaisesti. Kilpailukyky ei synny ilmaiseksi. Siksi on tärkeää, että asia käsitellään asianmukaisessa poliittisessa menettelyssä ja juridisesti oikein.

 

Olen tehnyt tilanteen johdosta oikaisupyynnön ja kantelun, ja laitan ne luettavaksi tämän viestin kommenttiosioon. Päätökset, joista on kyse, löytyvvät tästä linkistä

 

http://www.kerava.fi/ktweb/default.htm

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

KERAVAN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

OIKAISUVAATIMUS
Keravan kaupunginhallituksen päätöksestä § 332, päätös on tehty Keravan kaupunginhallituksen kokouksessa 14.10.2013.

OIKAISUVAATIMUKSEN ESITTÄJÄ
Ville Hoikkala, Käenkatu 6 D 44, 04230 KERAVA

OIKAISUVAATIMUSOIKEUDEN PERUSTE
Oikaisuvaatimuksen esittäjä on asianosaisen kunnan jäsen.
Kysymyksessä on päätös, jolla kaupunginhallituksen päätösvaltaa on siirretty viranhaltijoille, eikä se ole vain valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeva päätös. Asiasta voidaan siksi kuntalain 91 § estämättä tehdä oikaisuvaatimus.

VAATIMUS

Pyydän, että Keravan kaupunginhallitus kumoaa päätöksen § 332, koska päätöstä tehdessään kaupunginhallitus on menetellyt kuntalain 23 § sekä Keravan kaupunginhallituksen johtosäännön 3 § 3. ja 8. momentin vastaisesti. Antaessaan kaupunginjohtajalle rajoittamattoman valtuuden
henkilöstöhallinnon johtamiseen kaupunginhallitus on ylittänyt sille laissa ja johtosäännössä määrätyn toimivaltuuden.

Päätös on myös tehty lainvastaisessa menettelyssä siten, että kaupunginhallituksen jäsenet Säde Evilä ja Esa Savenius ovat ilman laillista perustetta ilmoittaneet olevansa asiassa esteellisiä. Evilä ja
Savenius eivät ole perustelleet esteellisyyttään millään tavoin, ja näin ollen kaupunginhallituksen päätös on hallintolain 45 § vastaisesti jätetty perustelematta.

Pyydän, että kaupunginhallitus kieltää kuntalain 98 § perusteella valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon.

PERUSTEET

Kohdassa 332 § kaupunginhallitus on muun ohessa päättänyt seuraavaa.

"Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan hyväksymään ja toimeenpanemaan
muutosturvaan liittyviä ohjeistuksia sekä päättämään muutosturvan käyttöönotosta tarvittaessa yhteistoimintamenettelyn päättymisen jälkeen."

Kaupunginhallitus totesi, että yhteistoimintamenettelyn jälkeen ja menettelyssä läpikäytyjen periaatteiden mukaisesti muutosturvan piiriin siirtyvistä henkilöistä päättää kaupunginjohtaja henkilöstöjohtajan esityksestä virastopäälliköiden lausunnon perusteella.

Muutosturvan piirissä olevan henkilön palvelussuhteen jatkumisen ehtona on uuden osoitetun tehtävän vastaanottaminen. Henkilöstöpankin laadittavien sääntöjen perusteella muutosturvaa ei ole pidettävä pysyvänä ratkaisuna. Palvelussuhde on mahdollista päättää, mikäli työnantaja on täyttänyt lakisääteisen työntarjoamis- ja siihen liittyvän
koulutusvelvollisuuden sekä sääntöjen mukaiset henkilöstöpankin keinot
uudelleensijoittamisesta.

Muutosturvan ja henkilöstöpankin käytännön toteuttamisesta vastaa henkilöstöjohtaja yhteistoiminnassa käsiteltyjen periaatteiden mukaisesti.
Kuntalain 23 § mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta ja hallinnosta. Keravan kaupunginhallituksen johtosäännön 3 § 3. momentin mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöstöpolitiikan ja hallinnon kehittämistä koskevista toimintalinjoista.

Edellä kuvatussa päätöksessä kaupunginhallitus on käytännössä antanut rajoittamattoman vallan kaupunginjohtajalle toteuttaa henkilöstöpolitiikkaa. Koska kaupungin menoista suurin osa koostuu henkilöstömenoista, päätöstä tehdessään kaupunginhallitus on luovuttanut suurimman osan
kuntalain 23 § mukaisesta taloudenhoidon päätäntävallasta kaupunginjohtajalle.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 3 § 8. momentissa lausutaan, että kaupunginhallitus voi päättää ratkaisuvallan siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Ratkaisuvalta tarkoittaa yleiskielessä oikeutta
ratkaista yksittäinen, tarkasti rajattu kysymys. Edellä kuvatussa päätöksessä kuitenkaan ei rajoiteta millään tavoin kaupunginjohtajan toimivaltaa päättää henkilöstöhallintoon liittyviä kysymyksiä. Siirtäessään näin laajan toimivallan kaupungin viranhaltijoille kaupunginhallitus on rikkonut
kuntalain 23 § ja Keravan kaupunginhallituksen johtosäännön 3 § 3. momentin mukaisia virkavelvollisuuksiaan.

Tilanne, jossa kaupunginhallitus luovuttaa oma-aloitteisesti toimivallastaan merkittävän osan viranhaltijoille, on harvinainen, ja siksi aiheesta ei ole mainittavaa oikeuskäytäntöä.

Oikeuskirjallisuudessa on Kauko Heurun teoksessa "Kuntalaki käytännössä" (Edita 2001) on lausuttu seuraavaa (s. 183):

"Laissa ei ole säännöstä kunnanhallituksen toimivallan siirtämisestä (delegointi). Tästä on pääteltävä, että se ei ole mahdollista. Niinpä kunnanhallituksen on hoidettava kaikki ne asiat, jotka sen on lain nimenomaisen säännöksen mukaan tehtävä. Kuntalaki sallii kunnan hallinnon järjestämisen suhteellisen laajasti johtosäännöllä. Sillä
voidaan määrätä muita kuin laissa kunnanhallitukselle määrättyjä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä muiden toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviksi."

Kysymys siitä, voidaanko henkilöstöhallinto siirtää edes johtosäännöllä yksinomaan viranhaltijan tehtäväksi, on jo itsessään mielenkiintoinen kysymys. Missään tapauksessa näin laaja delegointi ei kuitenkaan ole hyväksyttävää ilman, että siitä olisi johtosäännössä nimenomainen maininta.

ESTEELLISYYSVÄITE

Tiedossani on, että kaupunginhallituksen jäsenet Esa Savenius ja Säde Evilä ovat työsuhteessa Keravan kaupunkiin, ja oletan väitteen esteellisyydestä liittyvän tähän. Kuntalain 52 § 3. momentin mukaan kuitenkaan palvelussuhde kuntaan ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä taikka viranhaltijaa
tai työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosainen. Näin ollen Saveniuksen ja Evilän esteellisyys olisi pitänyt erikseen perustella. Päätös on siksi hallintolain 45 § vastainen tältä osin.

Keravalla 21.10.2013
Ville Hoikkala

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Mielenkiintoinen tapaus Keravalla. Toivottavasti kirjoitat vaikka tänne sitten, kun alkaa tapahtua ja sitten kun lopulliset päätökset tehdään.

Miten mahtaa mennä ja mitä mahtaa tulla?

Käyttäjän vpsainio kuva
Vesa-Pekka Sainio

Myös meillä Kirkkonummella on käynnissä YT-menettelyt, joiden tavoitteena on 150 henkilötyövuoden ja 6 miljoonan euron säästöt ensi vuonna.

YT polkaistiin käyntiin kunnanhallituksen kokouksessa, jossa kunnanjohtaja toi esityksen ja joka jouduttiin äänestyttämään sen takia, että joidenkin mielestä koko juttu tuli "puun takaa" eikä kaikkea taloudellista tietoa ollut vielä käytettävissä.

Kirkkonummella on jo pidempään ollut valtuuston enemmistönä joissain yhteyksissä ivallisesti kutsuttu "telaketju", jonka muodostavat Kokoomus, RKP ja KD. Tämän enemmistön ajama paikkallinen päättäminen on yhdistetty viime vuosina systemaattiseen ja toisaalta lainvastaiseen alibudjetointiin. Joidenkin asiaa seuraavien mielestä kunnan talous onkin mennyt kuralle pitkälti tämän "telaketjun" ansiosta.

Tämä tuore päätös aloittaa YT-menettelyt juontaa myös taustansa joidenkin tarkkailijoiden mielestä tämä "telaketjun" taustatyöstä. Nyt jääkin nähtäväksi, miten lomautukset, irtisanomiset ja muut tehoavat.

Eräskin pidempiaikainen kunnan työntekijä kertoi, että vuoden 1995 YT-menettelyissä toteutetut lomautukset eivät tuoneet lainkaan Kirkkonummen kunnalle säästöä. Toivottavasti sama ei nyt toistu.

Toimituksen poiminnat